SSPMC infrastruktūros plėtra

Kurkime CVPA

Programa: Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 priemonė „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“

Projektas: Statybos sektorinio praktinio mokymo centro (SSPMC) infrastruktūros
plėtra, Nr. 09.1.2-CVPA-V-721-05-0003

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: 2018-09-14 - 2022-02-28

Projekto biudžetas: 1 280 000,00 Eur.

ES paramos šaltinis: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (Europos regioninės plėtros fondas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas: Užtikrinti 2007–2013 m. programinio laikotarpio lėšomis įkurto sektorinio praktinio mokymo centro vizualinį ir technologinį patrauklumą bei jame teikiamų, šiuolaikiniu darbo rinkos reikalavimus ir klientų lūkesčius atitinkančią profesinio mokymo paslaugų kokybę.

Projekto veiklos:

1. Likusių neremontuotų sektorinio praktinio mokymo centro praktinio, teorinio ir bendrojo naudojimo patalpų remontas. Planuojama atnaujinti teorinio mokymo ir bendrojo naudojimo patalpas. Įrengti liftą neįgaliesiams, nes dėl aukščio skirtumų šiuo metu nėra galimybės neįgaliesiams pateikti į dalį mokymo centro pastato.

2. Įrangos bei įrankių įsigyjimas. Plėtojant sektorinį centrą bei užtikrinant mokymo kokybę planuojama įsigyti trūkstamos įrangos komplektą. Planuojama įsigyti trūkstama įranga skirta užtikrinti šiuo metu rengiamų specialybių mokymo programoms. Naudoti šiuolaikinę darbo rinkoje naudojamą įrangą ir įrengimus bei sudaryti mokiniams tinkamą aplinką mokyti bei ugdyti.

Laukiami projekto rezultatai:

1. Suremontuota teorinio mokymo (~2000 kv.m.) ir bend. naudojimo (~420 kv.m.) patalpos, atnaujinta el. instaliacija, šildymo sistema, vandentiekis, sanitariniai mazgai. Įrengtas liftas, skirtas specialiųjų poreikių žmonėms.

2. Įsigyta trūkstama praktinio mokymo įranga, sudarant sąlygas taikyti pažangius ir darbo rinkos poreikius atitinkančius mokymo metodus.

Plačiau, spausti čia